La FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA EADA (ESCOLA D'ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ), d'ara en endavant EADA, està inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el número 43 del Registre. Tots els drets reservats.

CONDICIONS LEGALS

Els drets de propietat intel·lectual del lloc campus.eada.edu, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements aquí continguts són titularitat d'EADA, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc web campus.eada.edu que EADA posa a disposició dels usuaris d'Internet, empreses associades d'EADA, socis d'EADAAlumni i col·laboradors. L'accés a aquestes pàgines web implica la seva acceptació sense reserves als presents termes i condicions d'ús. La utilització de determinats serveis oferts en aquestes pàgines web es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades simplement per l'ús d'aquests serveis.

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de les pàgines web només i tant sols si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb les finalitats de les pàgines del lloc campus.eada.edu. 2) Que es realitzi amb l'ànim exclusiu d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació. 3) Que cap dels continguts relacionats amb aquestes pàgines web siguin modificats de cap manera. 4) Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquestes pàgines web sigui utilitzada, copiada o distribuïda separadament del text o de la resta d'imatges que l'acompanyen.

EADA es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en les seves pàgines web, de la configuració i presentació de les mateixes i de les condicions d'accés.

EADA no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a les pàgines web assenyalades, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, tot i que esmerçarà els seus millors esforços per a evitar-les, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l'accés a aquestes pàgines web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda a les mateixes és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. EADA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. EADA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin produir-se en el sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de les pàgines web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

EADA no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als que es fa referència a les pàgines web, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en les mateixes que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l'usuari per aquest motiu.

EADA és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada "EADA". Pel que fa a les citacions de productes i serveis de tercers, EADA reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant que la simple menció o aparició en les pàgines web suposi l'existència de drets o responsabilitat alguna d'EADA sobre els mateixos, com tampoc cap suport, patrocini o recomanació per part d'EADA.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquestes pàgines web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d'EADA, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Tot enllaç de tercers a aquest lloc web ha de ser-ho a la seva pàgina principal o d'entrada.

EADA i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés a aquestes pàgines web. En el cas de què l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, EADA i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

POLÍTICA DE PRIVACITAT I SEGURETAT

EADA manté una política de discreció i seguretat absoluta amb les seves dades personals. A continuació els hi oferim la declaració organitzativa tant en l'àmbit de la LSSICE (Llei espanyola per als serveis a la societat de la informació) com en matèria de protecció i privacitat de dades personals.

Privacitat de dades

Per accedir als serveis que EADA ofereix a través de les referides pàgines web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d'allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l'informem que aquestes dades quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d'EADA, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a C/ ARAGÓ 204. 08011 BARCELONA o bé, enviant un correu electrònic a info@eada.edu.

D'altra banda, per a poder utilitzar aquests serveis, l'usuari autoritza a EADA per a què pugui subcontractar l'allotjament de les dades recollides a través de les seves pàgines web a terceres entitats. En qualsevol cas, EADA garanteix que les empreses subcontractistes estaran ubicades a països amb un nivell de Protecció de Dades equiparable a l'Espanyol, i que amb aquestes s'haurà signat prèviament un contracte que satisfaci els requisits que estableix l'article 12 de la LOPD.

Contrasenyes

Per poder accedir al Campus Virtual l'usuari rebrà a la seva adreça de correu electrònic un codi d'usuari i clau d'accés que haurà d'introduir a la pàgina Web.

EADA no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l'usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es concedeixin per a l'accés com a usuari, impedint l'ús indegut o accés per part de tercers.

Conveni de pràctiques professionals

Les Pràctiques Professionals permeten als nostres alumnes col·laborar amb una empresa com una forma de completar la seva formació i continuar desenvolupant les seves competències en l'entorn laboral. Les empreses tenen l'oportunitat d'incloure en el seu equip durant un període de temps determinat a joves talents d'EADA per a què duguin a terme tasques a les diferents àrees funcionals de l'empresa.

Per a fer-ho, aquestes hauran de sol·licitar la celebració d'un conveni de pràctiques amb EADA omplint el formulari específic de la pàgina web. En aquest sentit, i en virtut d'allò establert a la LSSICE 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la seva acceptació als presents Termes i Condicions d'Ús suposa la prestació del seu consentiment exprés per a què EADA tramiti la seva sol·licitud i pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o qualsevol altre mitjà equivalent.

En qualsevol cas, les empreses que així ho desitgin podran revocar en qualsevol moment aquest consentiment adreçant una comunicació per escrit a EADA, C/ ARAGÓ 204. 08011 BARCELONA, o bé per correu electrònic a info@eada.edu.

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE)

D'acord als termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, la seva acceptació als presents Termes i Condicions d'Ús suposa la prestació del seu consentiment exprés per a què EADA pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent. En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions, pot dirigir-se per escrit a EADA, a l'adreça C/ ARAGÓ 204. 08011 BARCELONA o al correu electrònic info@eada.edu, manifestant la seva voluntat.

Omplint i enviant els corresponents formularis d'aquesta pàgina web, l'Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d'EADA. En cas que vostè inclogui en els formularis d'aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors, exonerant a EADA de tota responsabilitat derivada de l'incompliment per part de l'usuari d'aquest compromís.

NORMES D'ÚS DELS FÒRUMS DEL CAMPUS VIRTUAL

La participació en aquests fòrums és de franc i oberta als membres del Campus Virtual d'EADA, però s'han d'acceptar unes Normes d'Ús bàsiques i senzilles, les quals enumerem tot seguit:

Normes Generals

No es garanteix l'exactitud, integritat o veracitat dels missatges. EADA no es responsabilitza de cap manera de les opinions o informacions difoses pels usuaris. La publicació al fòrum de les mateixes no implica el reconeixement de la informació com a certa ni tampoc la seva aprovació, conformitat o suport. Les opinions difoses reflecteixen únicament l'opinió personal o punt de vista dels seus autors.

La responsabilitat de la informació proporcionada, opinions i, en definitiva, del text íntegre dels missatges escrits per un usuari, és exclusiva d'aquest usuari a tots els efectes.

No es permet la publicació de missatges que incloguin informació falsa i/o que difami a cap persona o entitat. Tampoc missatges amb contingut pornogràfic o de caràcter inapropiat per a persones menors d'edat. El mateix criteri s'aplica als missatges de tipus racista, sexista o crític amb determinats sectors o col·lectius socials.

Dades Personals i el Registre d'IPs

Es recomana no exposar públicament dades personals, així com l'adreça de correu electrònic, missatgeria instantània, número de telèfon, o domicili particular. Aquesta informació, a banda de no tenir rellevància per a d'altres usuaris, podria ser objecte de mal ús per part de terceres persones, en tractar-se d'una informació de fàcil captura en estar exposada en una web pública.

EADA no es fa responsable de la seva difusió, sent la responsabilitat exclusiva de l'usuari que la publica.

Expulsió del Fòrum

En el cas de què els moderadors detectin que un usuari incompleix les normes, compten amb l'autorització per a l'amonestació i advertència mitjançant el sistema d'infraccions.

En el cas de què fos necessari, podran procedir a l'expulsió de l'usuari del fòrum si així ho consideren oportú o si la gravetat de les seves accions o la seva situació de reincidència en l'incompliment de les normes ho requereix.

Els moderadors poden contemplar l'eliminació de les infraccions d'un usuari si passat un temps el comportament en el fòrum per part de l'usuari ha demostrat un canvi d'actitud positiu.

Usuaris conflictius i/o en desacord amb les normes del fòrum

Qualsevol usuari que alteri el bon funcionament del fòrum mitjançant reiterades queixes, menyspreu als moderadors i/o a l'administració o a les normes d'ús del fòrum serà expulsat del mateix.

Com a usuari es pot estar en desacord amb alguna d'aquestes normes, però queda ben clar que això no dóna llibertat per a infringir-les. La infracció de les normes implicarà l'aplicació de les corresponents sancions per part dels moderadors, que podran amonestar a l'infractor o expulsar-lo directament, segons la gravetat de l'actuació o el seu caràcter reincident.

L'eliminació de missatges o expulsió del fòrum no atorga el dret a rèplica.

Missatges creats per membres expulsats del fòrum

Els missatges creats per un membre expulsat del fòrum, excepte aquells que per les normes d'ús hagin estat esborrats, es mantindran en el mateix i no es podrà exigir-ne la seva eliminació. Es considera que un missatge escrit en un mitjà públic i gratuït és una aportació pública, en aquest cas a un col·lectiu i en un marc de col·laboració, aportant informació i detalls. L'eliminació dels mateixos privaria a tot el col·lectiu de l'accés a aquesta informació.

No retroactivitat de les normes

L'establiment i canvi en les normes del fòrum no implica retroactivitat en les mateixes. Si en el passat cap usuari va ser expulsat o sancionat per les normes vigents amb anterioritat, ha de saber que el present i/o futurs canvis de normes no tenen caràcter retroactiu, i les expulsions i sancions continuaran vigents.

CONDICIONS D'ÚS DELS RECURSOS D’INFORMACIÓ DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Drets d'autor dels recursos d'informació

Els usuaris del Centre de Documentació hauran de respectar els drets d'autor dels treballs que estan disponibles a través del Campus Virtual d'EADA. Ningun dels documents amb drets d'autor por ser modificat, adaptat, manipulat, transformat, traduït, ni es podran crear obres derivades sense el permís explícit de l'autor/s. EADA es reserva el dret de privar l'accés al Centre de Documentació als usuaris que infringeixin els drets d'autor dels recursos d'informació.

Llicències dels recursos d'informació

Els recursos d'informació que ofereix el Centre de Documentació es regeixen per les llicències acordades entre EADA i els proveïdors d'informació, on s'estipula el seu ús per finalitats acadèmiques, quedant terminalment prohibida qualsevol utilització per finalitats lucratives o pel desenvolupament d'activitats professionals alienes a l'activitat de l'Escola. Generalment, segons les llicències dels recursos electrònics oferts pel Centre de Documentació, els usuaris no podran:

  • Permetre l'accés als recursos d'informació a usuaris no autoritzats.
  • Modificar o crear obres derivades dels recursos sense el permís del posseïdor dels drets d'autor del material.
  • Esborrar, ocultar o modificar ningun recurs amb drets d'autor.
  • Utilitzar els recursos amb drets d'autor amb finalitats comercials.
  • Descarregar de forma massiva els recursos d'informació de les plataformes en les que s'ofereix l'accés.

L'incompliment de les condicions d'utilització dels recursos d'informació pot comportar la pèrdua d'accés las serveis del Centre de Documentació.

Segons les corresponents llicències, l'accés a les bases de dades Passport GMID, FT.com i SABI és exclusiu pels participants en curs, professorat i PAS EADA.

 

Fundació Privada Universitària EADA

CIF ESG08902645

C/ Aragó 204 Barcelona (Spain)

CP 08011

Telf: (+34) 934 520 844 - Fax (+34) 933 237 317

e-mail: info@eada.edu